Staff

La Col.lecció disposa, per a l’exercici de la seva activitat, d’un staff de col.laboradors que intervenen en diversos camps d’acció en funció de les seves competències.

Aquest staff està integrat per:

Director:
Antoni Gelonch Viladegut

Assessors:
Thierry Cusson
Sílvia Fernández Gelonch
Pau Gelonch Nicolau
Joan Gelonch Viladegut
Pilar Gelonch Viladegut
Albert Martí Palau
Francesc Mestre
Sebastià Petit